Tuhansien nuorten ensimmäinen työllistäjä

Hesburger työllistää vuosittain jopa tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Suurin osa uusista työntekijöistä on nuoria, jotka tulevat työharjoitteluun, osapäivätyöhön opintojen ohella tai ensimmäiseen työpaikkaansa.

Hesburger on monelle nuorelle aivan ensimmäinen työpaikka, jossa opetellaan työelämän sääntöjä. Toisaalta Hesburger tarjoaa myös mahdollisuuden urakehitykseen ja etenemiseen – esimiestehtävissä toimii valtava joukko jopa vuosikymmeniä ketjussa työskennelleitä heseläisiä.

Työttömien rekrytointia ja koulutusta

Viime vuosien aikana Hesburger on toteuttanut yhteistyössä ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa lukuisia rekrytointeja ja koulutushankkeita. Hankkeiden myötä Hesburger on työllistänyt nuoria työttömiä työnhakijoita.

Sosiaalinen yritys työllistää

Hesburgerin kesällä 2012 perustama sosiaalinen yritys Hese-Help pyrkii työllistämään vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Se tekee yhteistyötä muun muassa erityisoppilaitosten ja TE-toimistojen kanssa. Sosiaalinen yritys on luontainen jatko Hesburgerin roolille merkittävänä nuorten työllistäjänä ja vastuullisena suomalaisena työnantajana.

Sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka normaalin liiketoiminnan lisäksi keskittyy vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaan ja siihen liittyviin tukitoimiin. Vuodesta 2013 alkaen Hese-Help on työllistänyt kymmenen henkilöä, useimmat vakituiseen työsuhteeseen. Kokemukset yrityksen toiminnasta ovat olleet positiivisia ja sen on koettu juurruttaneen sosiaalista vastuuta niihin toimipisteisiin, joissa työllistettyjä on ollut.

Pitkät työsuhteet, vähän poissaoloja

Pitkät työsuhteet ja vähäiset poissaolot kertovat tyytyväisyydestä omaan työhön. Siksi työntekijöiden tyytyväisyys on Hesburgerille tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Työtyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja palautteiden perusteella pyritään parantamaan työoloja kunkin yksikön tarpeiden mukaan.

Työtyytyväisyydestä kertovat muun muassa muuta toimialaa alhaisemmat sairauspoissaololukemat sekä työsuhteiden pitkä kesto suhteessa muihin toimialan työllistäjiin. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja oli henkilöä kohti keskimäärin 6,2 * päivää. Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta oli 2,59 %.

Hesburger jakaa hyvinvoinnin lisäämiseksi työntekijöilleen kuntobonuksia. Niiden vaikutuksista henkilöstöön teetettiin kysely keväällä 2013. Siihen vastasi 454 työntekijää. Vastaajista 43 % oli sitä mieltä, että kuntobonukset lisäsivät työhyvinvointia. Lisäksi 31 % koki, että kuntobonukset olivat lisänneet työntekijän liikuntamäärää.

Monet Hesburgerin työntekijöistä tekevät osa-aikaista työtä esimerkiksi opiskelujen ohella. Vuonna 2016 teetetyssä työhyvinvointikyselyssä Hesburger kartoitti työntekijöidensä tyytyväisyyttä työtuntien määriin. Vastausten keskiarvo oli 3,95 (asteikko 1-5, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä).

Merkittävä ja vakaa työllistäjä

Hesburger on Suomessa huomattava työllistäjä. Ketju tarjoaa lukuisia työpaikkoja erityisesti nuorille, sillä yhteensä 1846* työntekijän keski-ikä vuonna 2016 oli 24,1 vuotta. Hesburger on myös vakaa työnantaja, sillä vakituisia työntekijöitä yhtiössä on 1794 ja määräaikaisia vain 52. Uusien ravintoloiden myötä työpaikkoja syntyy uusille paikkakunnille. Kotimaan lisäksi Hesburger luo uusia työpaikkoja myös ulkomaille.

Hesburgerin työntekijät lukuina* 2016

  • Vakituisia työntekijöitä: 1794
  • Määräaikaisia työntekijöitä: 52
  • Henkilöstöä yhteensä: 1846
  • Työntekijöiden keski-ikä: 24,1
  • Työntekijöiden työsuhteen keskimääräinen pituus: 2 vuotta
  • Esimiesten työsuhteen keskimääräinen pituus: 7 vuotta, 7 kuukautta 
  • Uusia vakituisia työntekijöitä: 816
  • Määräaikaisten työntekijöiden vaihtuvuus: 246 (alkaneet)/181 (päättyneet)

Laajat urakehitysmahdollisuudet houkuttelevat etenemään

Hesburger on dynaaminen, nuorekas ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa laajat kehittymis- ja kasvumahdollisuudet työntekijöilleen. Yksi tärkeimmistä kouluttautumisen väylistä on esimieskoulutus, jonka suoritettuaan työntekijä voi hakeutua esimiestehtäviin pohjakoulutuksestaan huolimatta. Oppisopimuksella voi opiskella ammattitutkinnon.

Tasa-arvoinen työnantaja

Esimieskoulutukseen kannustetaan koulutusohjelmien avulla. Vuonna 2016 esimieskoulutuksen suorittaneista 91,5 % oli naisia ja 8,5 % miehiä*. Esimiestehtävissä aloittaneista 91,7 % oli naisia ja 8,3 % miehiä. Yhteensä esimiehistä 86,6 % oli naisia ja 13,4 % miehiä. Hesburgerilla esimiesten sukupuolijakauma noudattelee hyvin työntekijöiden kokonaismäärän sukupuolijakaumaa, sillä kaikista työntekijöistä 83,4 % oli vuonna 2016 naisia ja 16,6 % miehiä. Voimmekin sanoa, että Hesburgerilla edetään osaamisella, ei sukupuolella. Tasa-arvon toteutumista myös seurataan vuosittain. Vuonna 2016 seuranta laajeni yhdenvertaisuusasioihin.

Esimiehet viihtyvät työssään

Esimiehet viihtyvät Hesburgerilla työssään erittäin hyvin, sillä heidän työtyytyväisyytensä on useammallakin mittarilla mitattuna korkea. Viihtymisestä kertoo myös, että esimiesten keskimääräinen työsuhteen kesto on pitkä.

 

*Artikkelin luvut koskevat vain Burger-In Oy:n ravintoloiden työntekijöitä.

  

Töihin Hesburgeriin