LASTENKLUBIN SÄÄNNÖT

1. Yleistä

LastenKlubi on alle 12-vuotiaille suunnattu Hesburgerin kanta-asiakasklubi. LastenKlubin ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”), y-tunnus 2031967-6, osoite Linnankatu 34, 20100 Turku.

LastenKlubin jäsenyys edellyttää lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta (jäljempänä ”Huoltaja”) näiden sääntöjen hyväksymistä.

2. Liittyminen LastenKlubiin

Huoltaja voi liittää lapsensa LastenKlubiin täyttämällä liittymishakemuksen Hesburgerin verkkosivuilla. Liittymishakemus ei edellytä erillistä allekirjoitusta. Liittymishakemuksella huoltaja antaa kaikki pyydetyt perustiedot: Huoltajan nimi, Huoltajan osoite, Huoltajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero; lapsen nimi, lapsen syntymäaika ja lapsen osoite. Liittyminen edellyttää, että Huoltaja antaa suostumuksensa omien sekä lapsensa henkilötietojen käsittelylle sekä suostumuksen suoramarkkinointimateriaalin toimittamiselle lapselle postitse. Hesburger toimittaa sähköpostitse Huoltajalle vahvistuksen onnistuneesta liittymishakemuksesta.

Huoltaja vastaa siitä, että häntä sekä lasta koskevat LastenKlubin tiedot ovat oikein, ajantasaiset ja täsmälliset. Tarvittaessa Huoltaja päivittää muuttuneet tiedot LastenKlubin nettisivuilla.

3. LastenKlubin toiminta ja edut

LastenKlubilla on omat verkkosivut, joiden sisältöjä on mahdollista käyttää ilman LastenKlubin jäsenyyttä. Verkkosivuilla on muun muassa pelejä, puuhatehtäviä, kilpailuja sekä askarteluohjeita.

LastenKlubin jäsenenä lapselle toimitetaan LastenKlubin Tervetuloa Klubiin -kirje lapsen liittymisen yhteydessä, MiniHese-lehti kolme kertaa vuodessa sekä syntymäpäivätervehdys vuosittain. MiniHese-lehden sisältö koostuu lapsia kiinnostavista lehtiartikkeleista, testeistä ja puuhatehtävistä. Hesburgerilla on oikeus muuttaa materiaalin ilmestymistiheyttä ja sisältöä.

MiniHese-lehdessä ja LastenKlubin verkkosivuilla saatetaan järjestää kilpaluja ja arvontoja. Näiden säännöt ilmoitetaan erikseen kilpailun tai arvonnan yhteydessä.

Hesburger noudattaa LastenKlubin sisällöissä kuluttajansuojalakia ja hyvää markkinointitapaa koskien alaikäisiin kohdistettua markkinointia. LastenKlubin materiaalit pyritään suunnittelemaan siten, että ne vastaavat lasten kehitystasoa ja kunnioittavat vanhempien kasvatusoikeutta. Huoltajalla on mahdollisuus tutustua LastenKlubin sisältöihin etukäteen LastenKlubin verkkosivuilla ennen liittymishakemuksen täyttämistä.

4. Henkilötietojen käsittely

Hesburger huolehtii asianmukaisesti LastenKlubin jäsenhakemusten ja jäsentietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Hesburger kiinnittää erityistä huomiota lasten henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin LastenKlubin tietosuojaselosteessa osoitteessa www.hesburger.fi/lastenklubi/tietosuojaseloste.  Lapsen henkilötietoja ei käsitellä ilman Huoltajan liittymislomakkeella antamaa nimenomaista suostumusta. 

5. Immateriaalioikeudet

Kaikki LastenKlubin materiaalit (verkko- ja paperisisällöt), mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Hesburgerin ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet LastenKlubin materiaaleihin pidätetään.

LastenKlubin materiaalien käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Materiaaleissa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Hesburgerin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. LastenKlubin materiaaleja ei saa käyttää näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

6. Jäsenyyden päättyminen

Huoltaja voi irtisanoa lapsensa LastenKlubin jäsenyyden milloin tahansa toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse Hesburgerille (kohta 9. Yhteystiedot). Lapsen LastenKlubin jäsenyys päättyy automaattisesti lapsen täyttäessä 12 vuotta. Kun lapsi täyttää 12 vuotta ja jäsenyys päättyy, Hesburger toimittaa lapselle esitteen koskien Hesburgerin kanta-asiakasohjelmaa, Hesburgerin Bonusklubia.

7. Muutokset

Hesburgerilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä LastenKlubin sääntöjä. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan kuitenkin Huoltajalle kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta postitse tai sähköpostitse. Huoltajan tulee irtisanoa lapsen Lastenklubin jäsenyys, jollei hän hyväksy näiden Lastenklubin sääntöjen olennaista muutosta.

8. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintanormeja.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on LastenKlubia koskevia kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä Hesburgerin asiakaspalveluun:

Burger-In Oy
Y-tunnus 2031967-6
Linnankatu 34, 20100 Turku
Sähköposti: lastenklubi@hesburger.fi
Puhelin: 02-4808 9000 (arkisin klo 8-16)