HESBURGERIN ASIAKASREKISTERI: TIETOSUOJASELOSTE

Kerromme tässä tietosuojailmoituksessa, kuinka Hesburger kerää, käsittelee, luovuttaa ja suojaa asiakkaidensa (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

Hesburger tarkoittaa jäljempänä tällä tietosuojaselosteella Burger-In Oy:tä, AS Hesburgeria, RigaBurger SIA:a, Hes-Pro Vilnius UAB:tä, Bulgarian Burger EOOD:tä ja muita Hesburger-yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvia yrityksiä, jotka ovat yhdessä yhteisrekisterinpitäjiä.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat seuraavat:

 • Hesburgerin ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen, voittojen toimittaminen sekä voittajien julkaiseminen kilpailun sääntöjen mukaan
 • Hesburgerin verkkokaupan tilausten toimitus ja käsittely (Hesburgerin verkkokauppa on käytössä vain Hesburger Suomen verkkosivuilla osoitteessa www.hesburger.fi)
 • Hesburgerin verkkosivujen tekninen ylläpito ja tietojen analysointi

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun vastaanotamme Asiakkaan asiakaspalautteen tai Asiakas tekee ostoksen Hesburgerin verkkokaupassa.   Olemme kertoneet Bonusklubiin kuuluvien asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä erillisellä tietosuojaselosteella (Bonusklubin tietosuojaseloste), johon voit käydä tutustumassa joko Hesburger-sovelluksessa tai Hesburgerin verkkosivujen Bonusklubi-osiossa.

Pyydämme Asiakkaalta suostumuksen henkilötietojen käsittelylle henkilötietojen keräämisen yhteydessä Hesburgerin nettisivuilla ja täydennettävissä asiakas- ja/tai palautelomakkeissa. Lähtökohtaisesti lainmukainen käsittelyperuste on Asiakkaan oma suostumus käsittelylle. Vaihtoehtoisesti tilanteessa, jossa Hesburger ei ole erikseen saanut Asiakkaan suostumusta, henkilötietojen käsittely voi perustua oikeutettuun etuun asiakassuhteessa. Oikeutettu etu käsittelyperusteena perustuu lakiin ja sen käyttö edellyttää, että rekisterinpitäjä huomioi rekisteröidyn edut ja oikeudet erityisen tarkkaan suhteessa rekisterinpitäjän intresseihin. 

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan antamien henkilötietojen perusteella Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti.

Millaisia tietoja minusta kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

Tietoja kerätään suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä Hesburgeriin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi tai kilpailuun osallistumiseksi tai kun Asiakas asioi Hesburgerin verkkokaupassa (www.hesburger.fi). Tällaisia tietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Hesburgerin Bonusklubin jäsennumero, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, luvat ja suostumukset, lahjakorttitilauksissa lahjakortin vastaanottajan yhteystiedot sekä viesti lahjakortin vastaanottajalle.

Tietoja kerätään myös palvelun käyttämisen yhteydessä. Asiakkaan asioidessa Hesburgerin verkkokaupassa rekisteriin tallentuvat Asiakkaan ostotiedot kuten tilausaika ja maksutiedot. Hesburgerin verkkosivujen käytöstä kerätään käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Hesburgerilla henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi. 

Tietoja luovutetaan seuraaville Hesburgerin ulkopuolisille tahoille:

 • Franchise-periaatteella toimiville, Hesburger-liiketoimintaa harjoittaville yrityksille luovutetaan ravintolakohtaisia asiakaspalautteita, joita Asiakkaat toimittavat Hesburgerin yleisten palautekanavien kautta. Hesburger-liiketoimintaa harjoittavien yritysten täydelliset nimet ja yhteystiedot esitetään Hesburgerin verkkosivustolla kunkin toimipaikan tietojen yhteydessä.
 • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Hesburgerin IT-palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
 • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietoturva

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

 • Asiakaspalautteet: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautteen perusteella maksettu asiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy.
 • Arvontojen ja kilpailujen osanottajatiedot: Tiedot poistetaan, kun voittajaan on oltu yhteydessä ja palkinnot on jaettu.
 • Verkkokaupan henkilötiedot ja asiointitiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista kirjanpitoa ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön nojalla.
 • Verkkosivujen tiedot: 6 kuukautta verkkosivujen vierailuajankohdasta.
 • Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Asiakasrekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä Hesburger pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy.  

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat Burger-In Oy, AS Hesburgeria, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD:tä ja muut Hesburger-yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvat yritykset. Yhteydenotot voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

Burger-In Oy
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi
privacy@hesburger.fi