Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”) käsittelee asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla. Tallennettu kuva määritellään henkilötiedoksi, jos yksityishenkilö on tunnistettavissa kuvasta. Hesburger on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.   

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi eli tallennettua kameravalvontakuvaa suojataksemme omaisuuttamme, valvoaksemme tuotanto- ja palveluprosessiamme, ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista, ja selvittäessämme jo tapahtuneita tai epäiltyjä rikoksia ja vahinkotapahtumia toimipaikoissamme ja niiden läheisyydessä. Lisäksi tarkoituksemme on suojata henkilökuntamme työrauhaa sekä lisätä vastaavasti työturvallisuutta.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Hesburger katsoo, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on Hesburgerin omaisuuden suojaamiseksi ja työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä Hesburger-ketjun ravintoloissa ja muissa tuotanto- ja toimitiloissa sekä ravintoloissa El Nam ja Parilla, Hesepesu-autopesuilla, Hesehotellissa, Clewer Oy:n toimitiloissa, Hes-Pro Finland Oy:n ja Finnsoy Oy:n toimitiloissa sekä edellä mainittujen tilojen pihoilla ja välittömässä läheisyydessä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat edellä mainittujen yritysten asiakkaat sekä työntekijät. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat edellisten lisäksi myös muut kiinteistön käyttäjät.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta toimipaikoilla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuka saa käsitellä henkilötietoja?

Henkilötietoja saavat käsitellä ne Hesburgerin työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys. Lisäksi henkilötietoja saavat käsitellä ne Hesburgerin työntekijät ja ulkopuoliset asiantuntijat, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Henkilötietoja luovutetaan Hesburger-ketjun sisällä Salmela-Yhtiöt Oy:lle teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä varten sekä Gurulogic Microsystems Oy:lle kameravalvontapalvelun teknistä ylläpitopalvelua varten. Lisäksi henkilötietoja luovutetaan palvelun teknistä ylläpitoa varten ulkopuolisille IT-palveluntarjoajille.

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriä käytetään ja tietoja muutetaan ja käsitellään vain käyttämällä monitasoista käyttäjäntunnistusta salatulla sovelluksella. Rekisteriä saavat käyttää vain nimetyt ja rajatut henkilöt, joiden tehtävänä on ylläpitää ja hallinnoida järjestelmää. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta tarkastelulta. Rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Hesburger säilyttää kameratallenteita enintään yhden (1) kuukauden ajan tallennushetkestä. Yhden kuukauden kuluttua tallenteet tuhotaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeellista rikosasian tai vahinkoasian käsittelemiseksi. Tallenteet hävitetään tässäkin tapauksessa niiden säilyttämisen käytyä tarpeettomaksi. 

Olemme päätyneet enintään yhden kuukauden säilytysaikaan, koska monet rikos- ja vahinkoasiat tulevat tietoomme vasta viiveellä. Haluamme varmistaa, että pystymme hyödyntämään kameravalvontajärjestelmää ilmoittamiimme käyttötarkoituksiin.

 

Asiakkaan oikeudet

 

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Pyynnöt käsitellään Hesburgerilla kuukauden kuluessa.

 

Kun pyydät saada pääsyn tallentavan kameravalvonnan rekisteriä koskeviin tietoihin, tarvitsemme sinulta tiedon, minkä paikan kameravalvontaa pyyntö koskee ja mitä ajankohtaa (pvm, kellonaika).

 

Hesburgerilla on oikeus pyytää Asiakkaalta lisätietoja Asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tietopyynnön toteuttamiseksi.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.

 

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

 

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä Hesburger pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy

 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus

 

Jos Asiakas katsoo, että hänen yksityisyyttään on loukattu, hän voi tehdä valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

 

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

 

Burger-In Oy

Y-tunnus: 2031967-6

Linnankatu 34

20100 Turku

bonusklubi@hesburger.fi

 

PÄIVITYSVERSIO 28.05.2024