Sidosryhmäkysely

Hesburger toteutti joulukuussa 2015 sidosryhmäkyselyn kartoittaakseen Hesburgerin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotuksia Hesburgerin vastuullisuudesta sekä vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä. Kyselyn kautta haluttiin myös kuulla sidosryhmien ideoita vastuullisuuden kehittämiseen. Tuloksia hyödynnettiin Hesburgerin yritysvastuun olennaisten asioiden määrittelyssä.

Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme merkittävintä Hesburgeria koskevaa vastuullisuusnäkökohtaa kustakin kategoriasta. Eniten mainintoja keräsivät

 • materiaalien tehokas käyttö ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen (75,8 %)
 • raaka-aineiden kotimaisuus (73 %)
 • turvallisen ja viihtyisän työympäristön varmistaminen (66,9 %)

Kaikkiaan sidosryhmäkysely tuotti yli 400 avointa kommenttia ja ehdotusta. Tälle sivustolle on poimittu nostoja avoimista vastauksista.

Sidosryhmäkyselyn lisäksi Hesburgerin vastuullisuuden lähtötilannetta kartoitettiin johdon edustajille tehdyillä kohdennetuilla haastatteluilla. Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavien näkemyksiä ja odotuksia Hesburgerin vastuullisuudesta sekä muun muassa toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Haastatteluista kävi ilmi, että Hesburgerin vahvuuksia ovat mm.

 • toiminnan ketteryys
 • perheyrityksen kiinnostavuus
 • henkilöstön runsas kouluttaminen, hyvät edut ja kannustinjärjestelmät
 • optimoidut kuljetukset
 • työvaatteiden kierrätys
 • energiankäyttö
 • kanta-asiakasjärjestelmä
 • tuotetietojen avoin saatavuus verkkosivuilla

Haasteina ja mahdollisuuksina puolestaan nousivat esiin mm.

 • muuttuvan lainsäädännön ennakointi
 • ulkomailla toimiseen liittyvät riskit
 • vastuullisuudesta viestiminen
 • yhteiskunnalliset ongelmat
 • jätelajittelu asiakastiloissa
 • ilmastonmuutos

Hesburgerin sisäinen työryhmä määritteli Hesburgerin toiminnan kannalta kaikkein olennaisimmat vastuullisuuden ulottuvuudet sidosryhmäkyselyn ja johdon haastattelujen pohjalta ja päätyi tässä raportissa eriteltyihin linjauksiin. 

Kaikkein kriittisimpiä osa-alueita sekä Hesburgerin että sidosryhmien mielestä ovat ruoan turvallisuus, yrityksen maine ja brändin arvon säilyttäminen ja nostattaminen sekä vaatimustenmukaisuus. Tärkeinä esiin nousivat myös tuotevalikoiman ja asiakkuuksien hallinnan vastuullisuus, kotimaisuus, työhyvinvointi, asiakasrajapinnan ympäristötyö, avoimuus, kansanterveys, henkilöstön kehittäminen, toimitusketjun vastuullisuus ja koko ketjun ympäristövaikutukset.

Hesburgerin vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet käydään läpi ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. Myös vastuullisuusraportin vertailtavat luvut päivitetään vuosittain.

 

”HIENOA, ETTÄ SAIN MAHDOLLISUUDEN VASTATA KYSELYYN. NÄMÄ OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ ASIOITA, JOTKA EDELLYTTÄVÄT KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ JA ASIAKKAAN KOHTAAVAA VIESTINTÄÄ.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä