Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hesburgerilla on monimuotoinen ja monikulttuurinen työyhteisö. Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti pidämme huolta koko henkilökunnastamme, varmistamme turvallisen työympäristön ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. 

Hesburgerille on laadittu tasa-arvosuunnitelma tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Lain tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta työelämässä. Työntekijällä on oikeus puuttua syrjintään ja esihenkilön velvollisuus on selvittää työntekijän esittämä tai tietoon tullut syrjintäepäily. 

Henkilön sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta, maailmankatsomus, seksuaalinen suuntautuminen tai muut työn kannalta epäolennaiset ominaisuudet eivät vaikuta henkilöstön rekrytointiin tai kohteluun. Ketään ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Hesburgerilla ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Rasistisille ilmauksille on nollatoleranssi. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista sellaisen ominaisuuden kuin esimerkiksi etninen alkuperä, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, kansalaisuus tai uskonto perusteella. Rasistisen toiminnan tai puheen tunnusmerkkinä on usein loukkaava tai epäkunnioittava tarkoitus. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain tasa-arvokyselyllä. Arvioinnista johdetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet.